Viziris gaat meer aandacht besteden aan beleidsterrein Werkgelegenheid

De participatie van mensen met een visuele beperking op de arbeidsmarkt is relatief laag. Vinden en behouden van werk is voor velen lastig. Bovendien is er de afgelopen jaren veel veranderd in de regelgeving. Andere organisaties dan vroeger zijn betrokken bij de uitvoering van de wetgeving die moet leiden tot grotere deelname aan het arbeidsproces door mensen met ‘structureel functionele beperkingen’. Viziris stelt zich op het standpunt dat het hebben van werk bijdraagt aan de participatie en integratie. Belemmeringen moeten dan ook waar mogelijk worden weggenomen.

Het bestuur van Viziris heeft geconstateerd dat het er nog niet voldoende in is geslaagd de juiste instrumenten te vinden (of de bestaande instrumenten goed te benutten) om haar advies- en belangenbehartigingstaak op dit terrein op een adequate wijze vorm te geven. De participanten van Viziris hebben er sterk op aangedrongen gerichte stappen te nemen die ertoe leiden dat Viziris een meer gezaghebbende rol kan spelen. Ook zou Viziris meer kunnen betekenen voor mensen die zich voor informatie en advies richten tot de Ooglijn.

De vraag is dan op welke wijze Viziris, vanuit de specifieke positie als spreekbuis en belangenbehartiger van mensen met een beperking, kan bijdragen aan verbetering van de situatie. Om dat goed in beeld te krijgen heeft Viziris opdracht gegeven tot het opstellen van een kadernotitie. De kadernotitie moet naast een korte inventarisatie van de situatie en een analyse van de huidige en gewenste rol van Viziris een aantal concrete projectvoorstellen bevatten. Tevens zal een advies ten aanzien van de inrichting van het werkterrein worden opgenomen. De opdracht tot het opstellen van de kadernotitie wordt uitgevoerd door Ad van der Waals en zal eind oktober zijn afgerond.

Bron:
Berichtenservice Viziris, voorheen Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang nummer 30, 18 september 2007

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.