Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte uitgebreid met wonen

De reikwijdte van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) wordt uitgebreid met het onderwerp wonen. Door deze wijziging wordt de aanbieder van een woning verplicht om geen ongerechtvaardigd onderscheid te maken. Met deze wetswijziging van staatssecretaris Ross van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is de ministerraad vandaag akkoord gegaan.

De uitbreiding van de WGBH/CZ met wonen verbetert de rechtsbescherming van mensen met een handicap of een chronische ziekte. Mensen met een handicap kunnen op het terrein van wonen nu alleen een beroep doen op de non-discriminatiebepalingen die in internationale verdragen en in artikel 1 van de Grondwet staan.
De WGBH/CZ geeft nu de nadere normering aan. Ook kan de burger met deze wetswijziging het oordeel vragen van de Commissie gelijke behandeling.

Bij de behandeling van de WGBH/CZ, die op 1 december 2003 in werking is getreden, zijn diverse moties aangenomen waarin op uitbreiding van de wet is aangedrongen met andere terreinen, waaronder wonen. De huidige wet heeft betrekking op de terreinen arbeid en beroepsonderwijs, later volgt nog het openbaar vervoer.
Het kabinet heeft aangegeven de uitbreiding met onderwerpen één voor één onder de werking van de wet te brengen.

Het wijzigingsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies.
Bron:
Ministerie

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.