Dossier lectuurvoorziening

Naar aanleiding van de ontstane onrust over de lectuurvoorziening van mensen met een leeshandicap heeft de redactie van BlinfoMail gemeend er goed aan
te doen de voor dit onderwerp relevante documenten (voor zover beschikbaar) op ordelijke en toegankelijke wijze te publiceren op de BlinfoTec website.

Daar waar omwille van de leesbaarheid veranderingen zijn aangebracht, is dit in het betreffende document vermeld. Documenten waarvan de inhoud niet kon worden geverifieerd zijn voorzien van de bronvermelding.

Op deze wijze kan de lezer zich een beeld vormen van hetgeen er geschreven is en wordt over de toekomst van de lectuurvoorziening voor blinden en slechtzienden,
alsmede voor aanverwante groeperingen.

De redactie van BlinfoMail kan na zorgvuldige bestudering van deze documenten slechts tot één conclusie komen:

De regie over, en besluitvorming omtrent de lectuurvoorziening voor mensen met een leeshandicap is momenteel in handen van het ministerie van OC&W, zonder
dat vertegenwoordigers van de belangenorganisaties en bibliotheken van onze doelgroep van invloed (kunnen) zijn op de gang van zaken. Er wordt dus over
onze leesvoorziening beslist zonder dat we daar in gehoord worden.

Deze situatie is voornamelijk het gevolg van het onvermogen van de belangenorganisaties en de bibliotheken om tot een gezamenlijk standpunt inzake dit
onderwerp te komen. Zoals meerdere malen in de documentatie valt te lezen hebben individuele belangen het algemene belang geschaad. Wanneer dringt het
nu eens door, dat belangenbehartiging betekent: het behartigen van de belangen van de doelgroep, en niet de belangen van de organisaties en hun medewerkers!

De documentatie bevat elementen, die erop duiden dat belangrijke aspecten zoals de instandhouding van de loketfunctie (gecentraliseerd) en de noodzaak
van voortgaand onderzoek naar de verdere ontsluiting van informatie nog steeds onderdeel vormen van de besluitvorming.

Wij willen dan ook vanaf deze plaats erop aandringen de onderlinge onenigheid opzij te zetten en gezamenlijk tot een strategie te komen, die de veiligstelling
van de lectuurvoorziening voor mensen met een visuele handicap garandeert. Alleen dan bestaat er een kans om de dreigende ingrepen in onze leesvoorziening
af te wenden.

Nieuwsvoorziening

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.